Hållbar framtid

Det här är Futurums fjärde hållbarhets­rapport. Den skiljer sig från tidigare ­rapporter genom att rapporteringen har utgått från riktlinjerna i GRI-standarder på Core-nivå. Under året har Futurum arbetat med att utveckla och systematisera hållbarhets­arbetet. Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör på Futurum. I den nya Affärsplanen, som knyter an till Agenda 2030, har fyra övergripande målområden tagits fram som vi kommer att arbeta vidare med.

Futurum förvaltar värden för miljarder kronor åt Örebro kommuns invånare. En bra ekonomisk tillväxt och ett stabilt resultat är viktigt för att klara framtida återinvesteringar och underhåll. Futurum är nämligen mer än bara ett fastighetsbolag. Fokus ligger på att arbeta med framtiden. Bolaget vill ta ansvar för det framtida klimatavtrycket. Det ska göras genom att bygga och förvalta hus på ett hållbart sätt, arbeta för smarta energi­lösningar, miljövänliga byggnadsmaterial, friskvård och socialt arbete.

Ytterst ansvarig för styrningen av hållbarhetsarbetet är Futurums styrelse, men hållbarhets­aspekter ska vara integrerade som en del i verksamheten. Bolaget ska följa de policys och riktlinjer som gäller inom ­området.

Hållbar utveckling är en utveckling som ­tillfredsställer dagens behov utan att ­äventyra kommande generationers möjligheter att ­tillfredsställa sina behov.

Gro Harlem Brundtland, fd stadsminister
i Norge och ledare av FN:s ­världskommision
för miljö och utveckling 1987

Från global till lokal

2015 beslutade FN:s medlemsländer om Agenda 2030. Agendan innehåller 17 globala hållbarhetsmål som alla länder ska bidra till att uppnå.Under 2019 arbetade Futurums ägare, Örebro kommun, fram ett hållbarhetsprogram som gäller för hela kommunkoncernen. Det heter ”Vårt hållbara Örebro”. Hållbarhetsprogrammet utgår från Agenda 2030. Det visar hur Örebro kommun, och dess bolag, ska bedriva sitt hållbarhetsarbete och arbeta för att målen i agenda 2030 ska uppnås.

Futurum har under 2021 inlett ett arbete med att utveckla interna hållbarhetsmål och uppdatera bolagets affärsplan efter Örebro kommuns hållbarhetsprogram. Arbetet kommer att fortsätta under 2022. Fokus är att ta fram mätbara mål, men också på hur uppföljning och mätning ska ske. Som enskilt företag kan vi inte uppnå alla de globala målen. Fokus ligger istället på att ta ansvar inom de områden där vi kan påverka. Utmaningarna är globala, men lösningarna är ofta lokala.

Till toppen